Algemene voorwaarden
Sterke Begeleiding

Algemene voorwaarden voor levering van zaken/producten en verrichting van diensten door Sterke Begeleiding gevestigd te Eeserveen aan de Brammershoopstraat 36.

Artikel 1. Begrippen
1.1 Onder Sterke Begeleiding wordt verstaan de organisatie of de aan deze organisatie verbonden rechtspersoon voor zover betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
1.2 Onder opdrachtgever wordt verstaan de wederpartij van Sterke Begeleiding. Onder overeenkomst wordt verstaan de wens van de opdrachtgever voor zover door Sterke Begeleiding aanvaard.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 
2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Sterke Begeleiding en een opdrachtgever waarop Sterke Begeleiding deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Sterke Begeleiding, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes 
3.1 De door Sterke Begeleiding gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Sterke Begeleiding is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd. Zodra de bevestiging is ontvangen, is er sprake van een overeenkomst.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst 
4.1 Sterke Begeleiding zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 
4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Sterke Begeleiding het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
4.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Sterke Begeleiding aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Sterke Begeleiding worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Sterke Begeleiding zijn verstrekt, heeft Sterke Begeleiding het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 
4.4 Sterke Begeleiding is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien Sterke Begeleiding is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn. 
4.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Sterke Begeleiding de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of relevante gegevens heeft aangeleverd.

Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn 
5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst 
6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 
6.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Sterke Begeleiding zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
6.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Sterke Begeleiding de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. 

Artikel 7. Geheimhouding 
7.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

Artikel 8. Intellectuele eigendom 
8.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt Sterke Begeleiding zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. 
8.2 Alle door Sterke Begeleiding verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Sterke Begeleiding worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. 
8.3 Sterke Begeleiding behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 

Artikel 9. Overmacht

9.1 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, ten gevolge van een omstandigheid die niet door Sterke Begeleiding voorzien was, de overeenkomst niet uitgevoerd kan worden, is de opdrachtgever niet vrij de overeenkomst te ontbinden in de volgende gevallen:

– de overmacht is slechts tijdelijk (maximaal 4 weken)
– de overeenkomst betreft slechts een niet wezenlijk onderdeel van de overeenkomst
9.2 Ontbinding van de overeenkomst kan niet worden ingeroepen door de opdrachtgever, indien redelijkerwijs de inhoud van de overeenkomst zodanig gewijzigd kan worden, dat uitvoering mogelijk blijft.
9.3 Ontbinding van de overeenkomst heeft slechts betrekking op dat deel dat niet (meer) uitvoerbaar is.
9.4 Indien Sterke Begeleiding bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is deze gerechtigd de reeds uitgevoerde diensten/werkzaamheden afzonderlijk te factureren. De opdrachtgever is verplicht deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
9.5 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waar opdrachtgever en Sterke Begeleiding geen invloed op kunnen uitoefenen, maar waardoor de overeenkomst niet uitgevoerd kan worden. Hieronder zijn o.a. begrepen: ziekte en ongevallen van de bij de uitvoering betrokken personen, brand, storingen, verlies van apparatuur of hulpmiddelen.

Artikel 10. Annuleren
10.1 Indien de opdrachtgever de overeenkomst annuleert, is deze een schadeloosstelling verschuldigd ter grootte van 1/3 van het bedrag van de overeengekomen prijs. Daarnaast is de opdrachtgever verplicht Sterke Begeleiding te vrijwaren van vorderingen van derden als gevolg van de annulering.
10.2 Ongeacht het vermelde in lid 10.1 van dit artikel behoudt Sterke Begeleiding het recht om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.
10.3 Werkafspraken en werkoverlegsituaties voortvloeiende uit de offerte dienen vroegtijdig (24 uur van te voren) te worden geannuleerd en, indien mogelijk, naar een later tijdstip te worden verplaatst. Bij het in gebreke blijven van dit bepaalde en/of als verplaatsing naar een later tijdstip niet mogelijk is, worden alsnog de betreffende uren afgeboekt c.q. als gemaakt beschouwd.

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen 
11.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Sterke Begeleiding. 
11.2 Indien een klacht gegrond is, zal Sterke Begeleiding de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 
11.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Sterke Begeleiding slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13. 

Artikel 12. Betaling 
12.1 Over de diensten van Sterke Begeleiding is omzetbelasting verschuldigd.

12.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Sterke Begeleiding besluit of de factuur in totaal of in deelfacturen wordt gestuurd.
12.3 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim. Sterke Begeleiding stuurt daarop een herinnering naar de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever in verzuim blijft, wordt- onverminderd de overige rechten- de wettelijke rente ex art. 6:119a BW in rekening gebracht.  Na een eerste herinnering wordt per nieuwe herinnering €25,00 administratiekosten in rekening gebracht.

12.4 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan is Sterke Begeleiding gerechtigd behalve het factuurbedrag en de rente ook alle overige incassokosten bij de opdrachtgever te vorderen. Dit kunnen zowel gerechtelijke als buiten rechtelijke kosten zijn.
12.5 Indien Sterke Begeleiding aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 13. Aansprakelijkheid 
13.1 Sterke Begeleiding is slechts aansprakelijk voor de schade, geleden door de opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van gedragingen en/of nalaten daarvan, waarvan Sterke Begeleiding verwijt van schuld gemaakt kan worden. De aansprakelijkheid van Sterke Begeleiding, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. 
13.2 Sterke Begeleiding is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en schade aan derden bij de uitvoering van werkzaamheden.

Artikel 14. Geschillenbeslechting 
14.1 Alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Assen.

Artikel 15. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden 
15.1 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige overeenkomst.

Versie: december 2013