Coaching voor het basisonderwijs

Coaching

Ieder mens beschikt over talenten. Op sommige momenten zijn deze talenten beter zichtbaar dan op andere momenten. Op die momenten waarop het werk wat moeilijker verloopt kan coaching ondersteuning bieden. Een luisterend oor, iemand die met je meedenkt en meekijkt in de klas. Dit kan helpen alles weer op een rijtje te zetten. Het uitgangspunt van onze trajecten is altijd: kijken naar wat er al aanwezig is en met die talenten werken aan wat nog verder ontwikkeld kan worden.

Sterke Begeleiding biedt coaching aan leerlingen, leerkrachten en aan intern begeleiders. Willemijn Sterke is gecertificeerd beeldcoach en kindercoach.

Coachingstraject

Samen overleggen we hoe lang het coachingstraject zal zijn en waar aan gewerkt zal gaan worden.

Een beeldcoachtraject bestaat uit:

 • een intakegesprek om de ontwikkelvraag van de coachee duidelijk te krijgen;
 • een filmmoment in de klas;
 • het nabespreken van de film (de film wordt vooraf geanalyseerd en op een andere dag nabesproken);
 • een filmmoment in de klas;
 • het nabespreken van de film (de film wordt vooraf geanalyseerd en op een andere dag nabesproken);
 • een filmmoment in de klas;
 • het nabespreken van de film (de film wordt vooraf geanalyseerd en op een andere dag nabesproken) en de afsluiting van het traject;

Meer filmmomenten kunnen uiteraard worden afgesproken, maar drie filmmomenten is het minimum voor een coachingstraject.

Een coachingstraject zonder beeld heeft eenzelfde opzet. De nabespreking vindt op dezelfde dag plaats als de observatie.

Ieder traject wordt voor u op maat gemaakt. Voor een offerte kunt u contact met ons opnemen.

Coaching leerkracht

De leerkracht maakt het verschil! Coaching van leerkrachten kan de kwaliteit van het onderwijs verhogen. Een leerkracht moet over veel verschillende vaardigheden beschikken om iedere leerling op een optimale manier te laten ontwikkelen. De veranderingen in het onderwijs gaan snel, waarbij het soms moeilijk is om als leerkracht op alle gebieden mee te komen. Een coach kan op zo'n moment uitkomst bieden.

Samen met de leerkracht wordt gekeken waar de krachten van de leerkracht zitten. Ook kijken we samen op welke punten we verdere ontwikkeling willen bereiken. Een of meerdere doelen worden opgesteld en vanuit dat startgesprek begint het coachingstraject. Er kan gebruik gemaakt worden van beeldcoaching. In overleg wordt afgesproken hoe vaak een coachingsbijeenkomst wordt gepland en voor welke periode.

Coaching is mogelijk op didactisch gebied en op pedagogisch gebied.

Coaching intern begeleider

Het werk van een intern begeleider is zeer veelzijdig. Er worden verschillende vaardigheden gevraagd. Daarnaast moet een intern begeleider op de hoogte zijn van alle veranderingen en daarbij zijn of haar team meenemen in deze veranderingen. De verantwoordelijkheid voor de zorg binnen school kan soms zwaar wegen en het kan moeite kosten om bij te blijven. Op het moment dat de intern begeleider het gevoel heeft niet alles bij te kunnen benen, kan een coach uitkomst bieden.

Met behulp van een coach kan gekeken worden wat de specifieke ontwikkelvraag van de intern begeleider is. Deze vraag kan op veel verschillende gebieden liggen, zoals:

 • het contact met collega's;
 • het contact met ouders, leerlingen;
 • het administratieve deel van de taak als intern begeleider;
 • het voeren van gesprekken (oudergesprekken, leerlingbesprekingen, enz.);
 • het totale overzicht hebben en houden op de zorg binnen de school.

De coach begeleidt de intern begeleider en houdt een spiegel voor. Samen wordt gekeken welke stappen genomen kunnen worden om tot verdere ontwikkeling te komen. Belangrijke voorwaarde voor een geslaagd coachingstraject is de positieve inzet en intrinsieke motivatie van de intern begeleider.

Coaching voor basisonderwijs | Sterke Begeleiding
Coachingsvoorwaarden

Omdat coaching draait om vertrouwen, is het goed om duidelijk te zijn wat er met informatie en beelden gebeurt, wie waar recht op heeft, enzovoorts. Wij werken vanuit een aantal voorwaarden. De belangrijkste voorwaarde is: we bieden enkel coaching als de betreffende persoon zelf open staat voor een coachingstraject.

Voorwaarden coachingstraject

Algemene voorwaarden

Waardigheid

 • De coach moet in de uitoefening van zijn specialisme de zorgvuldigheid in acht nemen door te handelen naar de inhoud en de geest van dit gedragsconvenant.
 • De coach mag geen misbruik maken van het uit zijn positie voortvloeiende overwicht.

 Deskundigheid

 • De coach moet de grenzen van zijn deskundigheid kennen en ernaar handelen.
 • De coach houdt zijn professionele handelen in stand door zich in een supervisie- of intervisielijn te plaatsen.

Vertrouwelijkheid

 • De coach treedt in een vertrouwensrelatie met de ander(-en) met wie hij werkt. Daarom is de coach verplicht tot geheimhouding over datgene wat hem binnen die vertrouwensrelatie ter kennis komt.
 • Daaruit vloeit voort dat anderen geen inzage mogen krijgen in de materialen/ beelden zonder dat de leraar daar toestemming voor heeft gegeven
 • Het gebruik van materiaal in (eventuele) beeldproducties mag alleen na schriftelijke toestemming van betrokkenen.

Verantwoording

 • Het materiaal moet in beginsel enkel voor de leraar ter inzage zijn, tenzij anders bepaald in overeenstemming met de leraar.

Verticale relaties

Bevoegd gezag

 • De coach die door het bevoegde gezag om een begeleiding wordt gevraagd, verschaft niet automatisch inzage in het coachingsverslag. Daarvoor moet de leraar eerst schriftelijk toestemming geven.
 • De coach gaat geen opdrachten aan die het karakter hebben van een beoordeling. (Bijvoorbeeld: een op beeld vastgelegd functioneringsgesprek of een 'laatste kans' situatie met ontslagdreiging bij mislukking van de begeleiding.)
 • De coach die in opdracht van het bevoegde gezag werkt, doet dit zoveel mogelijk in samenspraak en met toestemming van de leraar.
 • Indien de coaching is opgezet in opdracht van het bevoegd gezag, ontvangt het bevoegd gezag een kopie van het coachingsverslag aan het einde van het traject. Een tussentijdse  mondelinge rapportage aan het bevoegd gezag is mogelijk als de leraar hier toestemming voor geeft.

 Verstrekken van gegevens aan derden

 • Dit mag nooit zonder toestemming van betrokkenen.
 • De coach mag gegevens aan derden verstrekken ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, publicaties, onderwijsdoeleinden voor zover de persoonlijke levenssfeer van diegenen die zijn gefilmd niet wordt geschaad. Daarbij is vooraf schriftelijke toestemming verleend door de leraar.
 • De leraar weet wie het coachingsverslag krijgt en kan inzien.
 • Als de opnames gebruikt worden voor een ander doel moet dit met de betrokkene worden besproken.